Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası

Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası


RG Sayı:82
9 Kasım 1978

Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nin 26 Ekim 1978 tarihli birleşiminde kabul, olunan “Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası ”, Anayasanın 74’üncü maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkan Vekili tarafından Resmî Gazetede yayınlanmak suretiyle ilan olunur. 

Sayı: 25/1978

(14/1979; 49/1989 ve 40/1997 sayılı Yasalar ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

 

Madde Dizini:

Madde 1. Kısa isim.

 

Birinci Kısım - Genel Kurallar

Madde 2. Tefsir.

Madde 3. A ve B Grubu Acenteler.

Madde 4. Yabancı Acenteler için kısıtlama.

 

İkinci Kısım - Acentelerin Kurulul ve İşleyişi

Madde 5. Belge verilmesi.

Madde 6. Getirilmesi zorunlu turist adedi.

Madde 7. Acentenin adı ve amblemi.

Madde 8. Şube açma.

Madde 9. Acentelerin faaliyetleri.

Madde 10. Yasak faaliyetler.

Madde 10A.

 

Üçüncü Kısım - Nitelikler

Madde 11. Acente sahibinin nitelikleri.

Madde 12. Acente müdürü.

Madde 13. Personel istihdamı ve nitelikleri.

Madde 14. Acente işyerinin nitelikleri.

 

Dördüncü Kısım - Acentelerden Alınacak Teminat

Madde 15. Kuruluş teminatı ve miktarı.

Madde 16. Belgelerin geri alınmasında teminatın kullanılışı.

Madde 17. İşletme faaliyetlerinin sona ermesi halinde teminat.

Madde 18. Teminat karşısında alacaklıların durumu.

 

Beşinci Kısım - Acentelerin Yükümlülükleri

Madde 19. Haber verme.

Madde 20. Bilgi verme.

Madde 21. Yanıltıcı tanıtma ve reklam.

 

Altıncı Kısım - Diğer Hususlar

Madde 22. Kredi.

Madde 23. Acentelerin iş ilişkileri.

 

Yedinci Kısım - Denetim ve Gözetim

Madde 24. Denetim, gözetim, tüzük ve yönetmelik.

Madde 25. Sicil.

 

Sekizinci Kısım - İptal ve Cezalar

Madde 26. Belgelerin geri alınma sebepleri.

Madde 27. Belgelerin geri alınma süresi.

Madde 28. Faaliyetten men etme.

Madde 29. Cezalar.

 

Dokuzuncu Kısım – Geçici Kurullar

Madde 30. Mevcut acentelerin belge alması.

 

Onuncu Kısım - Son Hükümler

Madde 31. Tüzük çıkarılması

Madde 32. Yürütme.

Madde 33. Yürürlüğe giriş.

 

Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar :
Kısa isim l. Bu Yasa, Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası olarak isimlendirilir.


BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir.
2.49/1989
(6.7.1989)
2.49/1989
2.49/1989

 

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe :
“Acente”, kâr amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkânları sağlayan, onlara turizm ile ilgili bilgiler veren, bu Yasanın 9’uncu maddesinde belirtilen hizmetleri yapan ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan turizm ve seyahat acentelerini anlatır.

“Bakan”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm işlerinden sorumlu Bakanını anlatır.

“Bakanlık”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm işlerinden sorumlu Bakanlığını anlatır.

“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nu anlatır.

“Belge”, Bu Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen Geçici İşletme Belgesi ile İşletme Belgesini anlatır.

“KITREB”, Kıbrıs Türk Turist Rehberleri Birliği'ni anlatır.

“KITSAB”, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği'ni anlatır.

“Rehber”, Bakanlıkça düzenlenen rehberlik kurslarını başarı ile tamamlayıp rehberlik belgesi alan kişileri anlatır.

“Tur”, Bir programa bağlı olarak yapılan ve bu programda öngörülen hizmetleri kapsayan bir geziyi anlatır.

“Transfer”, Ferdi veya grup halinde gelen turistlerin; giriş kapıları ile ikamet edecekleri konaklama tesisleri veya konaklama tesisleri ile çıkış kapıları veya iki veya ikiden fazla konaklama tesisi veya bir giriş kapısıyla başka bir mahaldeki çıkış kapısı veya aynı mahalde bulunan bir giriş kapısıyla başka bir çıkış kapısı arasında bir rehber yönetiminde ve turistik ulaştırma aracı ile nakledilmesini anlatır.

“Ülke”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesini anlatır.

“Yabancı Acente”, ülke dışında faaliyet gösteren, kayıtlı merkezi ülke dışında bulunan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları uyarınca kurulmuş olmayan acenteleri anlatır.

“Yetkili Komite”, Bu Yasanın 16′ncı maddesi uyarınca oluşturulan Komiteyi anlatır.

 

A ve B grubu Acenteler.     3.   Acenteler, bu Yasanın 9. maddesinde sunacakları belirtilen hizmetlere göre A ve B olmak üzere iki gruba ayrılırlar.


Yabancı acenteler

için kısıtlama
4.   Herhangi bir yabancı acente veya kurum  veya kuruluş, ülkede, bu Yasanın 9′uncu   maddesinde   belirtilen  acentelik  faaliyetlerinde bulunamaz.

Yabancı  bir acente, bu gibi hizmetleri, bu Yasa kuralları uyarınca kurulmuş, ülkede kayıtlı “A” veya “geçici A” grubu bir acente vasıtasıyla  yapmak zorundadır.

İKİNCİ KISIM

ACENTELERİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
Belge verilmesi.     5.     (1)     A grubu  acenteler ilkin Geçici işletme Belgesi; ve B grubu acenteler  ise İşletme Belgesi aldıktan sonra faaliyete geçebilirler.
4.49/1989         (2)     Belgeler bir işletmeye mahsus olarak Bakanlıkça verilir ve Bakanın izni olmadan başkasına devredilemez. Bakanlıkça verilen Belgelerin üzerine acentenin hangi gruba  dahil  olduğu,  adresi  ve geçerlilik süresi yazılır:
2.14/1979

28.11.1979
(3)     A veya B grubu bir acente işletmek üzere belge almak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı veya yabancı bir gerçek veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının oluşturduğu bir tüzel kişi, Bakanlıktan  sağlanacak formayı doldurarak Bakanlığa müracaat eder.
(4)     Bakanlık  bu  müracaat   formunun bir suretini, KITSAB’a gönderir ve görüşünü alır. KITSAB,  gerekçeli görüşünü en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Müracaatlarla ilgili kesin karar Bakanlığındır.
4.49/1989         (5)     A veya B grubu acente işletmek üzere belge isteyen müracaatçının işyeri olarak kullanacağı yer, Bakanlık yetkilileri tarafından bu Yasanın 14’üncü maddesi uyarınca yerinde incelenir.
2.14/1979         (6)     Bu maddenin (5)’inci fıkrasında belirtilen inceleme sonucu ve bu Yasanın  ilgili diğer  maddeleri  gereğince müracaatı uygun görülen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı bir gerçek veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının oluşturduğu bir tüzel kişiye,

A grubu acente işletecekse bir  yıl süreli  Geçici  İşletme Belgesi, B grubu acente işletecekse İşletme Belgesi verilir.
(7)     Bakanlık yetkilileri tarafından yerinde yapılan  inceleme, olumsuz sonuç verir ve eksiklik veya aksaklıkların giderilmesi için verilebilecek süre sonunda yapılacak ikinci incelemede  de   olumsuz sonuç alınırsa, müracaatçının istemi reddedilir.
2.14/1979

(*)
(8)     Tüm  İşletme Belgeleri verildiği tarihten başlayarak bir yıl süre için geçerlidir ve her yıl yenilenmesi zorunludur.  İşletme Belgesi karşılığı  alınacak ücret tüzükle saptanır.
4.49/1989

16/1987

67/1988
(9)     Bu maddenin (8)’inci fıkrası uyarınca Tahsil edilen ücret, Turizm Endüstrisi Teşvik  Yasası  uyarınca kurulan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonuna yatırılır.
Getirilmesi zorunlu turist adedi..

5.49/1989
6.     (1)     Geçici İşletme Belgesi  alındığı  tarihten  başlayarak  bir yıl içinde ada dışından  ülkeye kendi getirdiği turistlerce en az on bin geceleme  yaptığı  saptanan Geçici A grubu  acentenin,  Geçici  İşletme Belgesi, Bakanlık tarafından İşletme Belgesine dönüştürülür.
5.49/1989         (2)     Geçici İşletme Belgesine sahip A Grubu bir acentenin bir yıl içinde ülkede en az on bin gecelemeyi sağlayamaması, ancak Bakanlık yetkililerince geçerli görülebilecek bir neden gösterilebilmesi halinde, bu acentenin Geçici İşletme Belgesi Bakanlık tarafından bir yıl süreyle uzatılabilir. Bu uzatma  süresi  sonunda  da on  bin  gecelemeyi sağlayamayan veya birinci yıl sonunda  geçerli  neden  göstermeyen  acentenin Geçici İşletme Belgesi  Bakanlık  tarafından  geri  alınır  veya  talep edilmesi halinde yerine bu acenteye B grubu acente İşletme Belgesi verilir.
(3)     İşletme Belgesi sahibi herhangi bir  A grubu  acente, her yıl Ada dışından getireceği turistlerce en az on bin geceleme yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde İşletme Belgesi, Geçici İşletme Belgesine dönüştürülür ve bu maddenin (1)’inci ve (2)’inci fıkraları uygulanır.
5.49/1989         (4)     Bu     madde    uyarınca     gerçekleştirilmesi  gereken   en      az   on    bin   gecelemenin   hesaplanmasında,  döviz  ödemeli yabancı turist gecelemeleri iki ile çarpılarak hesaplanır.
Acentenin adı     7.     (1)     Her acente Bakanlık tarafından verilen belgede belirtilen isimle iş ve işlem görür.
ve amblemi         (2)     Mevcut  bir  acentenin  ismi ve amblemi  başka  bir acente tarafından kullanılamaz. Bu isim veya amblem başka bir acente tarafından başka bir anlama yol açacak nitelik taşıyan kelimelerle veya yeni bir isim katılarak benzetme yapmak suretiyle dahi kullanılamaz.
6.49/1989         (3)     Bu  Yasa  uyarınca  belge almamış  herhangi  bir gerçek veya tüzel kişi, “Turizm ve Seyahat Acentesi  “  veya  ” Turizm Acentesi   “  veya  “Seyahat Acentesi” veya  aynı  anlama  gelecek   başka  bir  söz  dizisini,   iş  yerinin   tabelâsında,  antetli  kâğıtlarında , mühür  veya  kaşelerinde,  araçları   üzerinde   veya  başka  herhangi  bir  yerde kullanamaz.
Şube açma     8.     (1)     Acenteler ülke içinde ve dışında sürekli veya geçici olarak şube açabilirler.
(2)     A grubu acente, Geçici İşletme Belgesine sahipse, bu acentenin şubelerine de Geçici İşletme .Belgesi verilir. İşletme Belgesi sahibi bir acentenin şubelerine ise İşletme Belgesi verilir.
(3)     Şubeler·, tabelalarında,  antetli kâğıtlarında, mühür ve kaşelerinde, bağlı bulundukları merkezi, açık adresiyle birlikte belirtirler.
(4)     Şubeler, esas merkezi acenteye verilen Belgenin üzerine yazılır.
(5)     Şubelerin de, bu Yasanın 6’ncı maddesi kuralları  hariç, bu Yasa kurallarına uymaları şarttır.
(6)     (49/1989 sayılı Değişiklik Yasasının 7’nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
Acentelerin     9.     (1)     A grubu acenteler ile şubeleri, aşağıdaki hizmetleri görürler :
faaliyetleri.             (a)     Ülke dışından veya ülke dışına deniz veya hava ulaşım araçları ile ferdi veya grup gezileri düzenlemek veya başka işletmelerce düzenlenen bu nevi turların biletlerini satmak;
(b)     Şehir ve yöre turları veya ülke içi turlar tertiplemek veya başka işletmelerce düzenlenen bu gibi turların biletlerini satmak;
(c)     Turistlere, kara,  deniz ve hava ulaşım araçları kiralamak, kara, deniz ve hava araçları ile turist taşımak;
(ç)     Konaklama, eğlence ve spor gösterileri·için yer ve isim rezervasyonu yapmak  veya yaptırtmak;
(d)     Turistlere döviz mevzuatı,  gümrük  muameleleri, pasaport, vize ve seyahat  ile ilgili çeşitli işlemlerde aracı olmak; karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetleri ile biletlerini sattığı bütün işletmelerin hizmetlerine ilişkin bilgi vermek, tanıtma faaliyetlerinde bulunmak;
(e)     Ulaştırma araçlarının acenteliğini veya genel acenteliğini yaparak biletlerini satmak rezervasyon yapmak veya yaptırtmak ve transferler yapmak;
(f)     Turistik tanıtıcı yayınlar, kartpostal ve hatıra eşyaları satışı yapmak;
(2)     B grubu acenteler ile şubeleri aşağıdaki hizmetleri görürler :
8.49/1989             (a)     Ülke dışından veya ülke dışına kara, deniz veya hava    ulaşım   araçları   ile   ferdi   veya   grup  gezileri   düzenlemek   veya   başka  işletmelerce  düzenlenen bu tür turların biletlerini satmak;
(b)     Turistik amaçla kara, deniz ve hava araçları kiralamak;
3.14/1979             (c)     Konaklama, eğlence ve spor gösterileri için münferit yer ve  isim rezervasyonu yapmak;
8.49/1989             (ç)     Konaklama,  eğlence ve spor gösterileri için yer ve isim rezervasyonu yapmak, kontenjan anlaşması yapmak  veya  yaptırtmak.
(d)     Turistik tanıtıcı yayınlar, kartpostal ve hatıra eşyaları  satışı

yapmak.
(3)     A ve B grubu acenteler, bu maddenin (1)’inci ve (2)’inci fıkralarında belirtilen hizmetlere ek olarak, ancak bu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, her türlü sigorta hizmetleri de yapabilirler.
(4)     Bu maddenin (1)’inci ve (2)’inci fıkralarında belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde uyulacak esaslar tüzükle saptanır.
Yasak faaliyetler.     10.  Acenteler ve şubeleri, iş yerlerinde bu Yasanın 9’uncu. maddesinde belirtilen faaliyetler dışında hizmet göremezler.
(*)     10A. (1)    A veya Geçici A Grubu bir acente kendi isteği ile  faaliyetine son

verip B grubu bir acente olarak faaliyette bulunmak isterse,    belge

aldığı  tarihten  en çok  90 gün içinde Bakanlığa gerekçeli olarak

başvurmak zorunluluğundadır.

(2)           Bu maddenin (1)’inci fıkrası uyarınca B grubu olan bir  acente,

En az iki yıl süre ile B grubu bir acente olarak  faaliyette  bulunduktan sonra  yeniden A grubu bir  acente için başvuruda bulunabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

NİTELİKLER
Acente sahibinin     11.     Acentelerin sahiplerinde veya tüzel kişiliği  haiz olanlarının yönetim kurulu üyelerinde ve yetkili müdürlerinde aşağıdaki nitelikler aranır:
nitelikleri.         (1)     18 yaşını bitirmiş olmak;
(2)     Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak;
(3)     Bu Yasanın 28’inci maddesi kurallarına göre cezalandırılmamış olmak.
Acente Müdürü

9.49/1989
12.     (1)     Her acentenin ve şubelerinin bir sorumlu müdürü  olması   koşuldur .  Sorumlu müdürde  aranacak  nitelikler tüzük ile belirlenir.
(2)     Acente sahipleri, müesseselerini şahsen işletebilecekleri  gibi, kendi sorumlulukları devam etmek koşulu ile bir sorumlu müdüre  işletmelerini devredebilirler.
Personel istihdamı ve nitelikleri.     13.     (1)     Acenteler ve şubelerinde sorumlu müdüre  ek olarak, acentenin veya şubenin iş boyutuna göre gerekli sayıda enformasyon memuru çalıştırılır. Ancak bu sayı, hiç bir zaman birden az olamaz.
(2)     Enformasyon memurlarının, turizm sektöründe geçerli, Bakanlığın saptayacağı, yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri gereklidir.
10.49/1989         (3)     A grubu bir acente daimi olarak  en  az  bir rehber  çalıştırmakla   yükümlüdür. Ayrıca bu  acentelerce düzenlenen turlarda her tür otobüsü için en az bir  rehber  görevlendirilmesi ve  rehberlerin   görev anında  çalıştığı acente ile kendi  ismi  yazılı bir  kokart tak-ması ve  beraberinde Bakanlıkça verilmiş  bir rehberlik kimlik kartı taşıması gereklidir.
10.49/1989

(*)
(4)     Enformasyon memuru ve rehberlerde aranacak asgari nitelikler Tüzük ile belirlenir
Acente işyerinin nitelikleri.

(*)
14.  Acentelerin ve şubelerinin, işin gereklerine uygun bir yerde bulunması, iç ve dış görünüşünün özenle düzenlenmiş olması ve işyerinde seyahat acenteliği hizmetleri dışında hizmet görülmemesi gerekir. Bakanlık bu konuda karar verme yetkisine sahiptir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

ACENTELERDEN ALINACAK TEMİNAT
Kuruluş teminatı ve miktarı.     15.     (1)     Acenteler ve şubeleri, müşterileri  ile  bu Yasanın 9’uncu maddesinde belirtilen hizmetlerden doğacak yükümlülüklerine karşılık olmak üzere bir kuruluş teminatı vermek zorundadırlar. Kuruluş teminatının, Geçici işletme Belgesi’nin veya İşletme Belgesinin  verildiği  gün yatırılmış olması gereklidir.
11.49/1989         (2)     Kuruluş teminatı, Bakanlık emrine ve  herhangi bir koşula bağlı olmadan, para veya bir yıl süreli ve her yıl yenilenmek üzere banka teminat mektubu  olarak verilir;  kuruluş  teminatı, (1)’inci fıkrada belirlenen yükümlülükler dışında başka bir alacak dolayısıyla temlik, terhin ve haciz edilemez”.
2.40/1997         (3)     Kuruluş teminatı miktarı, A grubu acenteler için azami 1,000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası); B grubu acenteler için azami 300,000,000.-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası)’dır. Bakanlar Kurulu gerek görmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir Tüzükle, her yıl Devlet Plânlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflâsyon oranını aşmamak koşuluyla, bu miktarları on katına ulaşıncaya kadar artırabilir veya indirime bağlı tutabilir.

Bakanlık, gerek gördüğü hallerde, istişare nitelikte olmak üzere KITSAB’ın da görüşlerini alarak her yıl Mart ayında yayımlayacağı bir Emirname ile teminat miktarını saptar. Teminat miktarında yapılan değişiklikler, Emirname tarihinden önce kurulmuş ve teminatını yatırmış acentelere de aynen uygulanır. Bu gibi acenteler Emirname tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde teminatlarını yenilerler.”
Belgelerin geri

alınmasında teminatın kullanılışı.

12.49/1989
16.  Yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir  acentenin bu Yasa uyarınca belgesinin geri alınması  halinde,  kuruluş  teminatı  altı ay süreyle Bakanlık  emrinde alıkonulur. Böyle bir acentenin  tüm  seyahat acenteliği hizmetlerinin gerektiği gibi yapılmamasından doğan mali yükümlülüğü, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Tüzük ile belirlenen yetkili komite kararına bağlı olarak bu teminattan ödenir ve kalan geri verilir. Kuruluş teminatının yetmediği durumlarda aradaki farkı, ilgili acentenin en geç bir ay içinde ödemesi koşuldur.
İşletme faaliyetleri-nin sona ermesi halinde

teminat.

13.49/1989
17.   Kendi istemi ile faaliyetini sona erdiren veya sınıf değiştirecek olan bir acentenin bu durumu en az bir ay önce Bakanlığa bildirmesi zorunludur. Bu durumda teminat üç ay süre ile Bakanlığın emrinde kalır ve bu süre içerisinde varsa alacaklıların alacağı, Yetkili Komite kararı ile bu teminattan ödenir. Üç aylık süre sonunda Kuruluş teminatının tümü veya geriye kalanı, ilgili acenteye geri verilir.
Teminat karşısında alacaklıların durumu.

14.49/1989
18.   Acentelerin gerçek veya tüzel kişilere  teminat konusu ile ilgili olarak bu Yasanın  15′inci   maddesinde  açıklanan  borçlarından  ötürü alacaklı durumda olan kişiler yetkili komiteye başvururlar. Yetkili komite  kararına  rağmen,  acente  tarafından  ödenmeyen  borç Bakanlıkça teminattan ödenir. Teminattan Bakanlıkça ödenen miktar en geç otuz gün içinde acente tarafından yine Bakanlık emrine bankaya yatırılır. Acente teminatının, yetkili komite kararına göre borçlarını  ödemeye  yetmediği  durumlarda,   aradaki  farkı  ilgili acentenin en geç bir ay içinde ödemesi koşuldur.

BEŞİNCİ KISIM

ACENTELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Haber verme.

15.49/1989
19.   Acentelerin sorumlu müdürleri, acentenin   ve acentede çalışanların adres  veya  statülerindeki  herhangi  bir değişikliği, değişikliğin yer alacağı  tarihten en az on  beş gün  önce  bir  dilekçe  ile  Bakanlığa bildirmek  zorundadır.
Bilgi verme.

16.49/1989
20.     (1)     Acenteler, her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar turizmle ilgili bir yıllık  çalışmalarını  kapsayan  bir  faaliyet  raporunu  Bakanlığa vermekle yükümlüdür.
(2)     Bu faaliyet raporunda belirtilmeyen, ancak Bakanlıkça bilinmesi gerekli olan herhangi bir hususu  Bakanlık ilgili acenteden isteyebilir. Acenteler bu bilgiyi vermek zorundadır.
(3)     Bakanlık, verilen bu bilgi ve verileri niteliklerine göre, gizlilik ilkelerine bağlı olarak kullanır ve/veya saklar.
16.49/1989         (4)     Acenteler, Bakanlıkça gönderilen çeşitli konulardaki yazılan en geç otuz gün içinde cevaplandırmak zorundadır.
Yanıltıcı tanıtma ve reklam.

17.49/1989
21.   Acenteler, gerçeğe   aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklâm yapamazlar. Acenteler bastıracakları broşür, depliyan, afiş, el kitabı ve benzeri tanıtma araçlarının  müsvettelerini, basımından en az on beş gün  önce  Bakanlığa göndererek  onay  almak zorundadırlar.  Bakanlık,   bu   gibi   bir   onayı  veya görüşünü en geç on beş gün içinde ilgili acenteye bildirmek zorundadır.

ALTINCI KISIM

18.49/1989                                     DİĞER HUSUSLAR
Kredi.     22.   Acenteler, Geçici İşletme Belgesi veya İşletme Belgesi aldıktan sonra devletin uygun kredi fonlarından  işletme  ve genişletme kredisi isteminde bulunabilirler.
Acentelerin iş ilişkileri..

19.49/1989
23.   Acentelerin diğer yerli veya yabancı acenteler, oteller,  yabancı ülkelerdeki  tur  operatörleri ve  rehberler  ile  olan  iş  ilişkilerinin  düzenli  bir  şekilde  yürütülmesi   ve  ülke  turizminin  zarar   görmemesi   için ,   gerekli  her  türlü  düzenleyici hususlar tüzük ile belirlenir.

YEDİNCİ KISIM.

DENETİM VE GÖZETİM
Denetim gözetim, tüzük ve yönetmelik.     24.     (1)     Bakanlık, yetkili kılacağı kamu görevlileri aracılığı ile acentelerin turizm ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve kararnameleri aynen uygulayıp uygulamadıklarını  her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2)     Acente personeli, denetim sırasında gerekli bilgiyi vermek ve yetkili kamu görevlilerine gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
Sicil     25.     Bakanlık, acentelerin düzenli ve ayrıntılı olarak sicillerini tutar.

SEKİZİNCİ KISIM

İPTÂL VE CEZALAR
Belgelerin geri alınma sebepleri.     26.     (1)     (a)     Teminatlarında   meydana   gelen  eksilmeleri  bu Yasanın 15′inci ve 18′inci maddeleri gereğince otuz gün içinde tamamlamayan;
20.49/1989             (b)     Bu  Yasanın,  13′üncü,  19′uncu  ve  20′nci maddelerindeki  yükümlülükleri  yerine  getirmeyen acente   ve şubelerine   Bakanlıkça  yazılı  ihtar verilir.  İhtar  süresi   en   çok   otuz gündür. Yukarıdaki sebeplerle iki ihtar alan;
(c)     Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ve  tanıtma faaliyetlerinde  bulunan veya bastırılacak tanıtma araçları  ile  ilgili önceden Bakanlığın onayını almayan acente ve/veya şubelerine, bu durumu düzeltmeleri ve bu Yasanın 21′ inci maddesine  uymaları  için  Bakanlıkça yazılı ihtar verilir. İhtar süresi en çok otuz gündür.  İkinci bir ihtara sebebiyet veren;
(ç)     Bu Yasanın, 9′uncu maddesinde yazılı olmayan hizmetleri yapan acente ve/veya şubelerine bu  durumu düzeltmeleri için Bakanlıkça yazılı ihtar verilir. İhtarın süresi en çok otuz gündür. İkinci bir ihtara sebebiyet veren;
(d)     Bu Yasanın 24′üncü maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine  getirmeyen acente ve/veya  şubelerine Bakanlıkça yazılı ihtar verilir. İhtar süresi en çok otuz gündür. Bu süre içerisinde  yükümlülüklerini yerine  getirmeyen:
(e)     Müşterilerini  aldatıcı, kamu    güvenini   sarsıcı   ve   ülke    turizmini    baltalayıcı davranışlarda bulundukları Bakanlıkça saptanan   acentelere, bu   gibi    davranışlarının   tekrarı halinde, belgelerinin  iptâl  edileceği  yazılı olarak  bildirilmesine rağmen  bu    davranışları   ikinci kez tekrarlayan;
(f)     Bu Yasanın 6′ncı maddesinde  belirtilen yükümlülükleri ayni maddede  belirtilen süreler içinde yerine  getiremeyen;
(g)     Acentelerin hizmet düzeyinin gerektirdiği temizlik standardına sahip olmayan veya rezervasyon  isteklerini cevaplandırmayan veya  müşteriler ve ilgili  kuruluşlarla   ilişkilerde  uygunsuz davranışlarda bulunan acente ve/veya şubelerine Bakanlıkça yazılı ihtar verilir. Yukarıdaki sebeplerden dolayı üç ihtar alan;
(h)     Bu Yasanın  9′uncu  maddesinde   belirtilen hizmetlerin yerine  getirilmesine, tüzükte belirtilen  esaslara  uymayan  ve  bu  nedenle iki ihtar alan;
(i)     Her ne suretle ve hangi suçlardan dolayı olursa olsun  bir yıl  içinde  üç ihtar  alan,
acentelerin ve/veya şubelerin belgeleri, Yetkili Komite kararı ile iptal edilir.  Komite kararlan oyçokluğu ile alınır
(2)     Belgesi geri alınan acente ve/veya  şubeleri faaliyet gösteremez ve hiç bir tazminat istemeye hakkı olamaz.
Belgelerin geri alınma süresi.     27.     (1)     Bu Yasanın 26’ncı maddesi veya 30’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrası gereğince belgesi geri alınan acenteler ile şubelerine iki yıl geçmeden yeniden belge verilmez.
(2)     Belgenin geri alınma işlemi, bu Yasanın 26’ncı maddesinin (c), (ç), ve (e) fıkralarından biri uyarınca  yapılmışsa üç yıl geçmeden yeniden belge verilmez.
(3)     Bu Yasanın 6’ncı maddesinin (2)’inci fıkrası uyarınca Geçici İşletme Belgesi geri alınan A grubu bir acenteye bir yıl içinde aynı grup acentelik için yeniden Geçici İşletme Belgesi verilmez.
(4)     Belgesi geri alınmış bir  acentenin sahip ve/veya sorumlu müdürü ile eşlerine, başka bir isim altında dahi bu madde gereğince müsaade edilmeyen süre içinde acente İşletme Belgesi verilmez.
Faaliyetten men etme.

21.49/1989
28.   Belgesiz olarak turizm ve seyahat acenteliği faaliyetlerinde bulunan herhangi bir  gerçek veya  tüzel  kişinin  işletme    veya   kuruluşu Bakanlıkça derhal kapattırılır. Bunlarla belgeleri geri alınan acentelerin  kesin  olarak  programlanmış   grupların   organizasyonu ve     turlarının  yürütülmesi, karşı tarafla anlaşma halinde aynı  koşullarla başka bir acenteye devredilir veya karşı tarafla anlaşmaya varılmaması halinde KITSAB’a   devredilir.
Cezalar.

22.49/1989
29     (1)     Bu Yasanın 28′inci maddesi kuralları saklı kalmak koşuluyla, belgesiz olarak acentelik faaliyetinde bulunan bir gerçek  veya tüzel kişi suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde üç yıla kadar hapis cezasına veya 10 milyon TL’sine kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Suçun tekrarı halinde cezalar iki katına kadar yükseltilebilir.
22.49/1989         (2)     Herhangi  bir  acentenin  veya  şubesinin  sahibi veya sorumlu müdürü, aşağıda belirtilen hallerde bir suç işlemiş olur ve üç yıla kadar hapis cezasına veya 10 milyon Türk Lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir:
(a)     Turistlerin mal ve can güvenliğinin  sağlanmasında ihmalkârlık yapılması veya kusurlu davranılması;
(b)     Haklı nedenlere dayanmaksızın kesinleşmiş  tur veya rezervasyon iptal ederek ülke turizminin ve turistin zarara sokulması;
(c)     Bakanlığa  herhangi bir konuda yanıltıcı bilgi verilmesi;
(ç)     Bir Yasanın 26′ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının  (ç) bendi uyarınca acentenin  Belgesinin iptal edilmesi.
(3)     Herhangi bir  turistin mal veya şahsına tecavüz  eden bir acente personeli hakkında derhal cezai kovuşturma açılır ve yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.
6.14/1979         (4)     Bu Yasaya aykırı hareket ettiği Bakanlıkça  saptanan her hangi  bir  otel,  pansiyon,  otel  apartman, tatil köyü veya  herhangi  benzeri bir konaklama tesisi işletmesinin, İşletme Belgesi Bakanlığın önerisi ile l5 gün ile 30 gün arasında  Oteller  Encümeni tarafından iptal edilebilir.  İşletme Belgesi iptal edilmiş  işletmeci, kesinleşmiş  rezervasyonlarını, bu Yasaya uygun bir şekilde, en az aynı sınıfta başka bir konaklama tesisine aktarmak veya turistleri  tazmin etmekle  yükümlüdür.  Kesinleşmiş   rezervasyonlarını  aktarmayan  veya  turistleri tazmin etmeyen böyle bir işletmenin İşletme Belgesi süresiz olarak iptâ1 edilir.
22.49/1989         (5)     Bu Yasanın 7′nci maddesinin   (3)’üncü  fıkrasına uymayan bir gerçek veya tüzel kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde
üç yıla kadar hapis cezasına veya 10 milyon TL’sine kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

DOKUZUNCU KISIM

GEÇİCİ KURALLAR
Mevcut  Acentelerin belge alması.

(*)
30.     (1)     Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan  acenteler ile  şubeleri, en geç üç  ay içinde bu Yasa kurallarına uymak ve bu Yasanın 5’nci maddesi uyarınca belge almak zorundadırlar.
(2)     Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak üç ay içerisinde Geçici İşletme Belgesi veya İşletme Belgesi alamayan acenteler Bakanlıkça derhal kapattırılır ve sahip veya sahiplerinin  tazminat  istemeye  hakkı olamaz.
(3)     Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan ve bu Yasanın 5’inci maddesi uyarınca belge almaya hak kazanan bir acenteye Belge verilebilmesi için bu Yasanın 15’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen kuruluş teminatının yatırılmış olması gereklidir.

ONUNCU KISIM

SON HÜKÜMLER

Tüzük çıkarılması.     31.     Bakanlar Kurulu bu Yasada öngörülen tüzükleri yapar.
Yürütme.     32.     Bu Yasayı Bakanlık yürütür.
Yürürlüğe giriş.     33.     Bu Yasa, Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.