KITSAB Yasası

KITSAB Yasası


Resmi Gazete
Sayı:114
Tarih: 21 Kasım 1989
Sayı: 66/1989

 
 

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yasası

EK 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

Kısa İsim:
 1. Bu yasa, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yasası olarak isimlendirilir.
 

Birinci Kısım

Genel Kurallar

25/1978-14/1979-49/1989
Tefsir:
 1. Bu Yasada metin başka türlü gerekmedikçe:
  "Acente"; kar amacıyla turistlere ulaştırma; konaklama; gezi; spor ve eğlence olanakları sağlayan; onlara turizmle ilgili bilgiler veren; Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası uyarınca turizmle ilgili Bakanlıktan işletme izni almış Turizm ve Seyahat Acentelerini anlatır:
  "Bakanlık" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Turizm işleriyle görevli Bakanlığı anlatır:
  "Üye" Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliğine kayıtlı ve faal olan Turizm ve Seyahat Acentelerini anlatır:
  "Genel Kurul" Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Genel Kurulunu anlatır:
  "Yönetim Kurulu", 12. madde uyarınca seçilen ve 14. maddede öngörülen görevleri yerine getiren kurulu anlatır.
   

Amaç ve Kuruluş: 25/1978-14/1979-49/1989

  1. Seyahat Acenteliği mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun biçimde gelişmesini sağlayıcı önlemleri almak, mesleki ahlak  ve birliği koruma, bu Yasa ile Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasasında ve bu Yasalar uyarınca çıkarılan tüzüklerle belirlenen görevleri yapmak üzere Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği adında bir birlik kurulur.
  2. Birliğin kısaltılmış adı "KITSAB"tır ve Merkezi Lefkoşa'dadır.
 

KITSAB’ın Yetki ve Görevleri:

 1. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliğinin yetki ve görevleri şunlardır:
  1. Turizm ve Seyahat Acenteliği ile Tanıtma ve Pazarlama konularında araştırma ve incelemeler yapmak;
  2. KITSAB üyeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli önlemleri almak;
  3. Turizm ve Seyahat Acenteleri personelinin yetiştirilmesi için kurs ve seminerler düzenlemek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak;
  4. Bakanlıkça istendiğinde, Turizm ve Seyahat Acenteliği ve diğer konularda görüş bildirmek;
  5. Uluslararası kuruluşlara üye olmak ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentelerini temsil etmek;

  6. 25/1978-14/1979-49/1989

  7. Bakanlıktan işletme belgesi almış veya işletme belgesi almak isteği ile başvuran Turizm ve Seyahat Acenteleri hakkında, Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası uyarınca, onbeş gün içerisinde gerekli görüş bildirmek;
  8. İşletme belgesi olmadan Turizm ve Seyahat Acenteliği faaliyetinde bulunan kuruluşların ve işletme belgeleri iptal edilen veya geçici "A" işletme belgeleri geri alınan Turizm ve Seyahat Acentelerinin getirdiği grup veya grupların organizasyonlarını yürütmek;
  9. Turizmi ilgilendiren bilgi veya haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle Turizm ve Seyahat Acentelerinin ihtiyacı olabilecek her çeşit bilgiyi, başvurulduğu takdirde, kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak;
  10. Turizm faaliyetlerine ilişkin konularda Bakanlıklara ve belediyelere önerilerde ve dileklerde bulunmak;
  11. Turizm kuruluşlarındaki rezervasyonların, Turizm ve Seyahat Acenteleri tarafından yasa ve tüzüklerdeki esaslara uygun olarak yaptırılıp yaptırılmadığını incelemek ve uyarılarda bulunmak;
  12. Bakanlık işletme belgeleri almaksızın Turizm ve Seyahat Acenteliği faaliyetinde bulunan işletmeleri ve kişileri, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Bakanlığa bildirmek;
  13. Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasasında, Turizm ve Seyahat Acenteleri için yasak faaliyetler olarak belirnenen konularla ilgili denetleme işlemlerinde Bakanlığa yardımcı olmak;
  14. Tur-Taban fiyatlarının saptanmasında Bakanlığa görüş bildirmek;
  15. Turizm kuruluşlarının fiyatlarının saptanmasında görüşi bildirmek ve
  16. Turizm ve Seyahat Acenteliği konusunda bilirkişilik yapmak.
 

İkinci Kısım

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliğinin Organları

KITSAB’ın Üyeleri:25/1978-14/1979-49/1989

 1. Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası uyarınca Bakanlıktan işletme izni almış Turizm ve Seyahat Acenteleri KITSAB’a üye olmak ve bu yasa kurallarına uymak zorundadırlar.
 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

 1. Genel Kurul, faal olan Turizm ve Seyahat Acentelerinin birer temsilcisinden oluşur.Genel kurula temsilci olarak Turizm ve Seyahat Acentesinin sahibi veya sorumlu Müdürü katılabilir.
 2. Genel Kurula katılan Turizm ve Seyahat Acentelerinin temsilcileri, kimliklerini belirtmek zorundadırlar.
 3. Olağan ve olağanüstü Genel kurul toplantılarında temsilciler, gündem esaslarına uygun bir şekilde ve bu Yasa kurallarına uymak koşuluyla söz ve oy haklarına sahiptirler.
 4. Şubeleri bulunsa da, her Turizm ve Seyahat Acentesi yalnız bir oy kullanabilir.
 5. Olağanüstü Genel kurul, üye tam sayısının beşte birinin veya Yönetim Kurulunun isteği ile gerçekleşir.
 

Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşumu:

 1. Başkanlık Divanı, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından kurulu yönetmek üzere seçilen bir başkan ve iki sekreterden oluşur.
 

Genel Kurul Toplantısı:

 1. Genel Kurul iki yılda bir, Ksım ayında olağan olarak toplanır. Olağanüstü Genel kurul ise, yukarıdaki 6.maddenin (5).fıkrası uyarınca toplanır.
 

Genel Kurula Çağrı Yöntemi:

 1. KITSAB Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantıları için en az on gün önceden toplantının gününü, saatini, gündemini ve yerini günlük yayın yapan gazetede ilan etmek suretiyle üyelerini toplantıya çağırır. Toplantı çağrısı aynı süre içerisinde Bakanlığa da bildirilir.
 

Genel Kurulda Topalantı Karar Yeter Sayısı:

  1. Genel Kurul, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk topantıda yeter sayı bulunmadığı takdirde, toplantı yarım saat sonraya ertelenirErtelemeden sonra ise, çoğunluk bulunup bulunmadığına bakılmaksızın hazır bulunanlarla yetinilerek toplantı yapılır.
  2. Genel Kurulda Karar Yeter sayısı toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak II. Maddenin (5). Fıkrası kuralları ile 12. maddenin (2). Fıkrası kuralları saklıdır.
 1. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliğinin Genel Kurulunun Görevleri Şunlardır:
  1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile mali raporunu görüşerek karara bağlamak;
  2. Genel Kurul üyelerinin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuları vaya gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan maddeleri karara bağlamak;
  3. Yönetim, Denetim ve Disiplin kuralları üyelerini seçmek;
  4. Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını saptamak;
  5. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliğinin şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar vermek ve
  6. Birliğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 

Yönetim Kurulunun Oluşumu:

  1. Yönetim Kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği yedi kişiden oluşur. Yönetim üyelerinin en az üçünün "A" veya geçici "A" grubu Turizm ve Seyahat Acentelri temsilcisi olması gerekir. Ayrıca Yönetim Kuruluna yedide yedek üye seçilir.
  2. Genel Kurulda yapılacak seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılırlar.
  3. Yönetim Kurulu seçiminden sonra, Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Geriye kalan üyeler de faal üye olarak görevlendirilirler.
  4. KITSAB ve Yönetim Kurulunu, Başkan veya Başkan tarafından kendisine yetki verildiği durumlarda Başkan yardımcıs; mali konularda ise, Başkan ile sayman veya kendisine Başkan tarafından yetki verildiği durumlarda, Başkan yardımcısı ile sayman temsil eder.
  5. Yönetim Kurulu toplantıları Başkan veya Başkan Yrdımcısının başkanlığında yapılır.
  6. Yönetim Kurulu, Kurul üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üye sayısının basit çoğunluğu ile karar alır.Kurul kararlarına karşı olan üyeler karşı görüşlerini kararların altına yazmak zorundadırlar.
 

Yönetim Kurulu Toplantıları:

 1. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu ayda en az bir defa, ihtiyaca göre ve Başkanın çağrısıyla da herzaman toplanabilir.
 

Yönetim Kurulunun Görevleri:

 1. Kıbrıs Türk Turizm ve Seayahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
  1. Birliğin çalışma programı ile bütçesini hazırlamak;
  2. Genel Kurulca alınan kararları uygulamak;
  3. KITSAB merkez şube ve kadrolarını saptamak ve atama işlemlerini yapmak;
  4. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek;
  5. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından görüşülmesi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karar almak; ve
  6. Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasasında ve bu yasa uyarınca çıkarılacak tüzüklerde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek;
 

Denetim Kurulunun Oluşumu:

 1. Denetim Kurulu, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Genel Kurulunca Birlik Üyeleri arasından gizli oyla seçilerek üç kişiden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de seçilir.
 2. Denetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:
  1. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Genel Kurulu tarafından alınan kararların Yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini denetlemek;
  2. KITSAB işlerinin yasalara uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek;
  3. KITSB ‘a Turizm ve Seyahat Acenteleri ysası uyarınca Bakanlıkça verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek;
  4. KITSAB’ın işlerini ve hesaplarını denetlemek;
  5. KITSAB’ın hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek ve
  6. KITSAB’ın çalışmaları hakkında her yıl Nisan ayında Bakanlığa rapor vermek.
 

Disiplin Kurulunun Oluşumu:

 1. Disiplin Kurulu, KITSAB Genel Kurulunca Birlik üyeleri arasından gizli oyla seçilecek üç kişiden oluşur.
 

Disiplin Kurulunun Görevleri:

 1. Disiplin Kurulu, acentelik mesleğinin vakar ve haysiyetine uymayan davranışlardan dolayı seyahat acentelerine aşağıdaki disiplin cezalarını verebilir.
  1. UYARI:
   Herhangi bir konuda birliğe yapılan şikâyet üzerine, Birlik Yönetim Kurulunun kararıyla Disiplin Kurulu, yapacağı soruşturma sonucu, sözkonusu acentenin şikâyete konu davranışını bir uyarı ile cezalandırılacak nitelikte görürüse durumu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Disiplin kurulu soruşturma yaparken sözkonusu acenteden en geç onbeş gün içerisinde konuyu aydınlatııcı yanıt ister. Bu süre içerisinde yanıt vermeyen veya yanıt verse bile davranışı "uyarı" cezasına uygun bulunan acenteye Disiplin kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulunca uyarı cezası verilir.
  2. Kınama:
   İkinci bir yazılı uyarıya neden olan acenteye "Kınama" cezası verilir. Kınama cezası, Bakalanlığa derhal bildirilir.
  3. Faaliyetten engelleme: 25/1978- 14/1979-49/1989
   Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasaı uyarınca faaliyetten engelleme cezası verilmesi için Bakanlığa başvurulur.
 

Üçüncü Kısım

KITSAB’ın Gelirleri

 1. KITSAB’ın gelirleri, aşağıda yazılı kaynaklardan oluşur:
  1. Üyelerin KITSAB’a ödediği kayıt ücreti ve aidatlar;
  2. Birliğin düzenleyeceği sosyal ve eğitsel faaliyetlerden ve birlik yayınlarından elde edilecek gelirler;
  3. Yapılacak hizmet karşılığı alınacak ücretler;
  4. Bu yasanın 4.maddesinin (7). Fıkrası uyarınca yapılacak faaliyetlerden sağlanacak gelirler ve
  5. Bağış ve yardımlar
 

Dördüncü Kısım

Geçici ve Son Kurallar

Geçici Madde Halen Kurulmuş olan birliğin durumu:

 1. 9 Kasım 1974 tarihinde kurulan Kıbrıs Türk Turizm Saeyahat Acenteleri Birliğinin halen görevde bulunan Yönetim Kurulu, bu yasada öngörülen KITSAB organlarının seçmi için, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırması üzerine seçim işlemlerinin tamamlanmasıyla, bu yasa uyarınca kurulmuş sayılır.

Geçici Madde Mevcut Turizm ve Seyahat Acentelerinin üye olması: 25/1978-14/1979-49/1989

  1. Bu yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan Turizm ve Seyahat Acentelerinin, varsa şubelerinin en çok iki ay içerisinde kendilerini bu yasa kurallarına uydurmayan Turizm ve Seyahat Acentelerinin mevcut işletme belgeleri iptal edilir ve haklarında Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasasının kuralları uygulanır.
  2. KITSAB, bu Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan Turizm ve Seyahat Acentelerinin, kendilerini bu yasa kurallarına uydurmaları için yukarıdaki (1). Fıkrada öngörülen sürenin bitiminden başlayarak bir ay içerisinde bu Yasa’nın uygulanması ile ilgili görüşlerini bir rapor halinde Bakanlığa bildirir.
 

Yürütme Yetkisi:

 1. Bu Yasa’yı Bakanlık yürütür.
 

Yürürlüğe Giriş:

 1. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.